ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ФОНДАЦИЯ WECARE И ЗАЯВИТЕЛИТЕ НА ПОМОЩ

I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на Фондация WeCare (УиКеър) с нейните заявители на помощ.

 

2. "Заявители на помощ" по смисъла на настоящите Общи условия е всяко физическо или юридическо лице, което се регистрира като заявител на уебстраницата wecare.bg и желае да ползва помощ.

 

3. "Помощ" по смисъла на настоящите Общи условия означава всяка предлагана от Фондацията облага на заявилите нужда от такава.

 

4. Настоящите Общи условия имат задължителна сила за Фондацията и за заявителите на помощ. Заявителите на помощ се считат уведомени за същите от датата на публикуването им.

 

ІІ. ПРАВА НА ЗАЯВИТЕЛИТЕ НА ПОМОЩ

 

5. Да заявят предлагана от Фондацията помощ.

6. Да получат информация от Фондацията за осъществяваната благотворителна дейност.

 

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАЯВИТЕЛИТЕ НА ПОМОЩ

 

7. Да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си и за членовете на своето семейство при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); 

8. Да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност. 

ІV. ПРАВА НА ФОНДАЦИЯТА

9. Да отпуска по своя преценка помощ на заявителите.

10. Да отказва помощ на заявителите без да е необходимо да се обосновават за това.

11. В случай, че Заявителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Фондация WeCare има право да закрие и/или изтрие информацията за регистрирания от него профил и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. 

12. Да потърси обезщетение за причинените му вреди, вследствие от действия/бездействия на заявителите на помощ.

13. Да сигнализира прокуратурата при извършена злоупотреба или измама от страна на заявителите на помощ.

 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФОНДАЦИЯТА

14. Да разгледа всяка една подадена заявка за помощ.

15. Да не разпространява информация за заявителите на помощ.

16. Да се отнася с уважение към личността на заявителите на помощ.

 

VII. ВЛИЗАНЕ В СИЛА

 

17. Настоящите Общи условия влизат в сила от датата на публикуването им на интернет страницата wecare.bg , а именно: 24.04.2020 г.

 

VI. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

18. При промяна на настоящите Общи условия Фондацията се задължава да информира за това заявителите не по-малко от една седмица преди влизането им в сила.

 

VIII. ПРАВА НА ЗАВАРЕНИТЕ ЗАЯВИТЕЛИ

 

19. Настоящите Общи условия се прилагат и за заварените заявители към датата на влизане в сила.

 

IХ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 

20. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.